Algemene Voorwaarden PartyFunLights Europe B.V.

Versie: juni 2021

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. PartyFunLights: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PartyFunLights Europe B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5555 EC) Valkenswaard aan het adres Van Cuijkstraat 2 A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75429748.

 2. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met PartyFunLights en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 3. Consument: de klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 4. Partijen: PartyFunLights en de Klant gezamenlijk.

 5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen PartyFunLights en de Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 6. Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door PartyFunLights aan de Klant geleverde zaken, party lights, party speakers en mood lights.

 7. Schriftelijk: communicatie per brief of e-mail.

 8. Website: de website van PartyFunLights, te raadplegen via www.partyfunlights.com en alle bijbehorende subdomeinen.

 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 75429748.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van PartyFunLights zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 
 1. Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor PartyFunLights slechts bindend, indien en voor zover deze door PartyFunLights uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

 2. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

 3. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 4. Het kan voorkomen dat PartyFunLights niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat PartyFunLights het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Prijzen en informatie

 1. Een aanbod op de Website vervalt als het Product waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Alle op de Website en in andere van PartyFunLights afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Producten, zal PartyFunLights conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.

 3. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij op de Website anders staat aangegeven. Dit staat eveneens op de Website vermeld. De hoogte van de kosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.

 4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. PartyFunLights kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van PartyFunLights afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 5. PartyFunLights kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van PartyFunLights op de Website en het voldoen aan de daarbij door PartyFunLights gestelde voorwaarden.

 2. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

 3. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft PartyFunLights het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 4. PartyFunLights kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als PartyFunLights op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.

 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. PartyFunLights is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

 4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij/zij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of PartyFunLights daarvan in kennis te stellen, zodat PartyFunLights gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 1. PartyFunLights is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

 2. Zodra de bestelling door PartyFunLights is ontvangen, stuurt PartyFunLights de Producten zo spoedig mogelijk toe.

 1. Is voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant PartyFunLights eerst Schriftelijk in gebreke stellen voordat PartyFunLights in verzuim is. Dit betekent dat de Klant PartyFunLights een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.

 2. De Klant is verplicht om Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is PartyFunLights gerechtigd om de Producten mee retour te nemen en op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

 3. PartyFunLights is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van PartyFunLights totdat alle vorderingen die PartyFunLights op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

 2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om de Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van de Producten niet op de Klant is overgegaan.

 3. PartyFunLights is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

 4. De Klant zal PartyFunLights te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van PartyFunLights.

Artikel 8. Risico-overgang

Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Als de Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.

Artikel 9. Herroepingsrecht

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant die een Consument is. Uitsluitend de Consument kan dan ook gebruik maken van het herroepingsrecht.
 1. De Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met PartyFunLights binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

 2. De termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 2 van dit artikel gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

  • als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

  • als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

 3. Binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn moet de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Consument zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Consument in een fysieke winkel zou kunnen doen.

 4. Als de Consument in strijd met lid 4 van dit artikel omgaat met het Product of het Product op andere wijze beschadigt, dan is de Consument aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.

 5. De Consument kan de Overeenkomst binnen de in lid 2 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan PartyFunLights of op andere ondubbelzinnige Schriftelijke wijze aan PartyFunLights kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Na ontbinding heeft de Consument nog 14 dagen – na de hiervoor bedoelde melding – om het Product naar PartyFunLights terug te zenden.

 6. De verzendkosten en het risico voor het terugsturen van Producten zijn voor rekening van de Consument.

 7. Producten kunnen worden geretourneerd naar:
  PartyFunLights
  Edisonstraat 58
  6902 PK Zevenaar
  The Netherlands

 8. Reeds door de Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan de Consument op dezelfde wijze als dat de Consument de bestelling heeft betaald. Als er sprake is van waardevermindering zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel, is PartyFunLights gerechtigd om de waardevermindering met de reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor de Klant een lager bedrag terugbetaald krijg.

 1. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

 2. Het in dit artikel omschreven herroepingsrecht geldt niet voor Producten waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 10. Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan PartyFunLights volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. PartyFunLights is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

 2. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

 3. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke rente en incassokosten aan PartyFunLights voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die PartyFunLights moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.

 4. Als de Klant een Consument is en de Consument niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan geldt in afwijking van lid 3 van dit artikel dat PartyFunLights de Consument nogmaals in de gelegenheid stelt om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting(en) te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Consument het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de Consument in verzuim. De Consument moet in dat geval de wettelijke rente en incassokosten aan PartyFunLights voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, PartyFunLights moet maken voor de incasso van wat de Consument ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Consument.

 5. PartyFunLights heeft het recht om de betalingen die de Klant aan PartyFunLights voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.

 6. PartyFunLights is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Artikel 11. Conformiteit en klachten

 1. Zodra PartyFunLights een Product aan de Klant heeft geleverd, is de Klant verplicht om het Product te controleren en grondig na te gaan of het Product deugdelijk en conform de Overeenkomst is.

 2. Een klacht met betrekking tot het Product moet de Klant binnen 5 dagen, na levering of nadat het gebrek redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, Schriftelijk bij PartyFunLights worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat PartyFunLights in staat is adequaat te reageren.

 3. De Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

 4. PartyFunLights geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal PartyFunLights binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

 5. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.

 1. De Klant moet PartyFunLights in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet het betreffende Product dan ook voor zijn rekening en risico aan PartyFunLights retourneren.

 2. Als PartyFunLights oordeelt dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal PartyFunLights het gebrekkige Product – naar keuze van PartyFunLights – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan PartyFunLights te retourneren en de eigendom daarvan aan PartyFunLights over te dragen. In geval van een vergoeding bedraagt de maximale vergoeding het bedrag dat door de Klant inclusief btw aan PartyFunLights is betaald voor het Product.

 3. Als PartyFunLights oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van PartyFunLights voor rekening van de Klant.

Artikel 12. Website

PartyFunLights stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. PartyFunLights kan dit alleen niet garanderen. PartyFunLights rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan PartyFunLights in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van PartyFunLights niet toegankelijk is.

Artikel 13. Persoonsgegevens

PartyFunLights verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacyverklaring. Deze is te vinden op de Website.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 1. PartyFunLights heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  • PartyFunLights na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;

  • de Klant overlijdt;

  • een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;

  • een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend;

  • ten laste van de Klant beslag is gelegd;

  • een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;

  • de Klant onder curatele of onder bewind is gesteld;

  • de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.

  De Klant is verplicht om PartyFunLights onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub d tot en met i bedoelde gebeurtenis.

 2. Als PartyFunLights gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van PartyFunLights direct opeisbaar.

 3. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn (betalings)verplichtingen, tenzij de Klant een Consument is.

Artikel 15. Overmacht

 1. PartyFunLights is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop PartyFunLights geen invloed kan uitoefenen en waardoor PartyFunLights niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.

 3. PartyFunLights kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.

 4. Als PartyFunLights ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is PartyFunLights gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. PartyFunLights kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Producten door de Klant. De Klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten.

 2. PartyFunLights is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat PartyFunLights is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. PartyFunLights is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  • het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Product;

  • het niet naleven of opvolgen van instructies van PartyFunLights met betrekkingtot een Product;

  • reparatie aan of onderhoud van een Product door een ander dan PartyFunLights

  • onjuist onderhoud van een Product;

  • ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Product;

  • slijtage door normaal gebruik van een Product;

  • een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Product is bedoeld;

  • aangesloten randapparatuur, aanvullende apparatuur of andere accessoires op een Product die niet zijn aangebracht door PartyFunLights.

 1. Aansprakelijkheid van PartyFunLights jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 2. PartyFunLights kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PartyFunLights aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PartyFunLights toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

 3. De totale aansprakelijkheid van PartyFunLights jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

 4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij PartyFunLights meldt.

 5. Elke aansprakelijkheid van PartyFunLights vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is geëindigd.

Artikel 17. Vrijwaringen

De Klant vrijwaart PartyFunLights voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen PartyFunLights en de Klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 18. Slotbepalingen

 1. Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.

 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.

 3. In geval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden.

 4. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar PartyFunLights gevestigd is.

 5. De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.

 6. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Heeft u vragen over bestellingen of retouren?

[email protected]

 

Overige correspondentie:

PartyFunLights Europe B.V.
Postbus 158
5550 AD Valkenswaard

E-mail: [email protected]
KvK-nummer: 75429748
Btw-nummer: NL 8602 80 159 B01

Review LogoWij scoren een op

Return address

Edisonstraat 58
6902 PK Zevenaar
The Netherlands

NL860280159B01
75429748